مناظر شهری افغانستان مملو از ویرانه های متروکه، زیرساخت های در حال فرو ریختن، و آثار معماری فراموش شده است، که هر یک گواهی بر تاریخ پیچیده و گذشته آشفته کشور است. از پوسته های بمباران شده ساختمان های دوران شوروی تا بقایای بیش از حد رشد یافته شهرهای باستانی، نقاط urbex کشور نگاهی اجمالی به روان شکسته یک ملت و انعطاف پذیری مردم آن دارد. این نقاط urbex پرجمعیت را که از حوزه واژگانی کاشفان شهری افغانستان تهیه شده است کاوش کنید و داستان ها و اسرار پنهانی را که در زیر آوار نهفته است کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️