وردک، افغانستان، استانی پوشیده از رمز و راز و دسیسه، رازی را در خود جای داده است که تنها شجاع ترین کاوشگران جرات کشف آن را دارند. در اعماق گستره روستایی آن، ویرانه های فراموش شده و سازه های در حال فرو ریختن، داستان های دوران گذشته را زمزمه می کنند، در انتظار کشف شدن. در این فهرست نامعلوم، ما به ناشناخته ها می پردازیم، و جواهرات پنهان نقاط urbex در وردک را آشکار می کنیم، همانطور که توسط عده کمی شجاعی که جرأت کرده اند به جایی قدم بگذارند که قبلاً کمتر جسارت کرده اند، جمع آوری شده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️