سرپل، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و فتنه، نگاهی بی نظیر به بهشت کاوشگران شهری (اوربکس) ارائه می دهد. از ویرانه های در حال فرو ریختن بناهای تاریخی باستانی تا معماری مدرنیستی دوران شوروی، مناظر متنوع ساریپل گواهی بر آن است. تاریخ غنی و میراث فرهنگی. به ما بپیوندید تا گوشه های کمتر شناخته شده این شهر مرموز را بررسی کنیم و جواهرات پنهان و نقاط مخفی را کشف کنیم که شما را در شگفتی از داستان های ناگفته ساریپول رها می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️