پنجشیر، افغانستان، دره ای با تاریخ کهن و زیبایی های طبیعی، کاوشگران شهری را به کشف جواهرات پنهان خود دعوت می کند. از ویرانه های قلعه های فراموش شده تا بقایای شهرهایی که زمانی پر رونق بودند، میراث فرهنگی غنی منطقه در انتظار کشف است. بپیوندید. ما در سفری به حوزه واژگانی نقاط اربکس پنجشیر، جایی که داستان‌های گذشته در میان ساختارهای در حال فروپاشی و مناظر بیش از حد رشد یافته زنده می‌شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️