مناظر شهری ناشناخته ولما مای، پکتیکا، افغانستان را با فهرست انبوه جواهرات پنهان ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های نادیده گرفته شده، داستان های ناگفته این شهر جنگ زده را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در این شهر می برد. گوشه های کمتر شناخته شده ولما مای، جایی که صدای گذشته هنوز در معماری در حال فروپاشی باقی مانده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️