جواهرات پنهان سرحوزه، پکتیکا، افغانستان را با فهرست انتخاب شده ما از مکان های urbex جمع آوری شده کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های پنهان، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. از نظر لغوی، سر حوزه، پکتیکا، افغانستان، یک ویژگی منحصر به فرد را ارائه می دهد. ترکیبی از پشتو و دری که منعکس کننده میراث فرهنگی متنوع ساکنان آن است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️