گمال، پکتیکا، افغانستان، منطقه ای غنی از نظر تاریخ و فرهنگ، اما تا حد زیادی توسط جامعه کاوشگر شهری ناشناخته است. مناظر ناهموار و ویرانه های دست نخورده نمایی منحصر به فرد به گذشته کشور ارائه می دهد، که منتظر کشف و مستندسازی است. از قلعه های ویران شده تا دهکده‌های متروکه، فهرستی از مکان‌های پرجمعیت اربکس در گومال، پکتیکا، افغانستان، نوید یک ماجراجویی فراموش‌نشدنی را برای کسانی که جرأت می‌کنند از مسیر شکسته خارج شوند، به ارمغان می‌آورد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️