ماندول، نورستان، افغانستان، منطقه ای پوشیده از رمز و راز و زیبایی های طبیعی، به کاوشگران شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از ویرانه های در حال فروپاشی قلعه های باستانی تا بقایای متروکه زیرساخت های دوران شوروی، فهرست نامرتب از نقاط شهری انبوه در ماندول نوید یک ماجراجویی فراموش نشدنی را می دهد. در مسیرهای ناشناخته شجاع باشید و اسرار این منطقه مرموز را کشف کنید، جایی که تاریخ و طبیعت در منظره ای طلسم کننده در هم تنیده شده اند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️