سرزمین های ناشناخته کامدش، نورستان، افغانستان را با فهرستی از نقاط urbex ما کاوش کنید. از پایگاه های نظامی متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه های باستانی در حال فروپاشی، این جواهرات پنهان نگاهی اجمالی به تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه ارائه می دهند. به urbex بپیوندید. جامعه در کشف و مستندسازی داستان های ناگفته این گوشه دورافتاده و ناهموار جهان.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️