زرنج، نیمروز، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و فتنه، به کاوشگران شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان خود را کشف کنند. از خرابه های در حال فرو ریختن گرفته تا ساختمان های متروکه، حوزه واژگانی شهر گنجینه ای از نقاط شهری پرجمعیت را ارائه می دهد که منتظر کاوش هستند. به ما بپیوندید. در حالی که به ناشناخته ها می پردازیم و رازهای فضاهای فراموش شده زرنج را کشف می کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️