شیرزاد، ننگرهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب در قلمرو اکتشافات شهری نادیده گرفته می شود. پایگاه‌های نظامی دوران تا شهرهای در حال فروپاشی باستانی، این جواهرات پنهان در انتظار کشف و مستندسازی توسط کاشفان و عکاسان بی‌باک هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️