جواهرات پنهان خوگیانی، ننگرهار، افغانستان را از طریق لنز نقاط شهری پرجمعیت کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های فراموش شده، این مکان های نامحسوس چشم اندازی منحصر به فرد از چشم انداز شهری منطقه ارائه می دهند. از نظر لغوی، اصطلاح "urbex" به کاوش در سازه‌های دست‌ساز، اغلب متروکه یا غیرمحدود، و نقاط اربکس خوگیانی گواهی بر تاریخ غنی و میراث فرهنگی این منطقه است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️