گشتا، ننگرهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، محل انبوهی از نقاط شهری پنهان است که منتظر کشف هستند. از خرابه های متروک گرفته تا زیرساخت های نادیده گرفته شده، این جواهرات فراموش شده نگاهی اجمالی به گذشته پیچیده و انعطاف پذیری منطقه را ارائه می دهند. بقایای دوران گذشته را کاوش کنید و اسرار موجود در آوار را کشف کنید، همه اینها در حالی که زیبایی خام چشم انداز شهری گشتا را تجربه می کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️