جواهرات پنهان دیه بالا، ننگرهار، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط شهری ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا ویرانه های پنهان، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما دیدگاهی منحصر به فرد در منظر شهری ارائه می دهد. رازهایی را که در دیوارهای در حال فروپاشی آن نهفته است، آشکار می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️