جواهرات پنهان دره نور، ننگرهار، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از خرابه های متروک گرفته تا غارهای پنهان، داستان های ناگفته این منطقه تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه لغوی ما شما را به سفری می برد. گوشه های کمتر شناخته شده دره نور، اسرار منطقه ای را آشکار می کند که قرن ها درگیری و فرهنگ شکل گرفته است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️