اچین، ننگرهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا هنرهای خیابانی پنهان، فهرست نامناسب مکان های شهری پرجمعیت در اچین نوید ارائه یک ماجراجویی را می دهد که شبیه هیچ چیز دیگری نیست. کاوش کنید. حوزه واژگانی صحنه اربکس آچین و کشف گوهرهای پنهانی که منتظر کشف هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️