چرخ، لوگر، افغانستان، منطقه ای غنی از نظر تاریخ و فرهنگ، اما اغلب در قلمرو اکتشافات شهری نادیده گرفته می شود. با این حال، فهرست نامرتب آن از مکان های urbex جمع آوری شده داستان متفاوتی را روایت می کند، یکی از جواهرات پنهان و داستان های ناگفته ای که منتظر کشف هستند. از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا زیرساخت های متروکه، این جاذبه های غیر متعارف نگاهی بی نظیر به گذشته، حال و آینده منطقه ارائه می دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️