جواهرات پنهان قندوز، افغانستان را از دریچه نقاط شهری پرجمعیت کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های نادیده گرفته شده، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. فهرست انتخاب شده ما شما را به سفری در مناظر شهری می برد و مناظر منحصر به فرد را به نمایش می گذارد. دیدگاه های جامعه.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️