خان‌آباد، کندز، افغانستان، شهری با تاریخ و میراث فرهنگی غنی، محل انبوهی از مکان‌های متروکه و غیرمحدود است که نگاهی اجمالی به گذشته پیچیده آن دارد. از کاخ های در حال فرو ریختن گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، این نقاط اربکس گنجینه ای برای کسانی است که جرأت می کنند از مسیر شکسته خارج شوند. بقایای دوران گذشته را کاوش کنید و رازهایی را که در گوشه های فراموش شده شهر نهفته است، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️