جواهرات پنهان حضرت امام، قندوز، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از نقاط urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنر خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. صحنه با کلماتی مانند "رها شده"، "پوسیدگی" و "پوشیده شده با گرافیتی" مشخص می شود، که تصویری از شهری را ترسیم می کند که هم بسیار زیبا و هم پر از زندگی است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️