علی آباد، کندز، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، چشم انداز شهر نمایی اجمالی به گذشته و حال آن ارائه می دهد. فهرست نامرتب از نقاط شهری پرجمعیت را کاوش کنید. در علی آباد، قندوز، افغانستان، و جواهرات پنهانی را که در انتظار ورود شما هستند، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️