افغانستان در میان دره های زیبای کنر، منطقه جذاب نورگل واقع شده است. این جواهر کشف نشده دارای مجموعه‌ای از ساختارهای متروکه و در حال فروپاشی است که داستان‌هایی از گذشته‌ای فراموش شده را زمزمه می‌کنند. از بقایای قلعه‌های باستانی گرفته تا ویرانه‌های کاخ‌های زمانی باشکوه، نقاط اربکس نورگال نگاهی بی‌نظیر به تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه ارائه می‌کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️