نالی که در قلب کنر، افغانستان واقع شده است، دارای گنجینه ای از نقاط دورافتاده اربکس است که منتظر کشف شدن هستند. از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا سازه های مدرن متروک، تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه در هر گوشه نادیده گرفته شده قابل لمس است. به ما بپیوندید تا جواهرات کمتر شناخته شده منظر شهری نالی را بررسی کنیم، جایی که زمزمه های گذشته با پژواک های حال درمی آمیزد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️