مرواره، کنر، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و زیبایی های طبیعی، همچنین دارای انبوهی از مکان های متروکه و غیرمجاز است که منتظر کاوش هستند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در مرواره، کنر، افغانستان شامل خرابه های فراموش شده، قلعه های در حال فرو ریختن است. و دیگر جواهرات پنهانی که اشتهای هر کاشف شهری را برای ماجراجویی برآورده می کند. از شهر باستانی دهن قلشان تا پایگاه های نظامی متروک دوران شوروی، این گنجینه های پنهان نگاهی اجمالی به گذشته پیچیده و داستان های ناگفته منطقه را ارائه می دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️