کنار، منطقه خاص کنر افغانستان، با مناظر ناهموار و تاریخ غنی خود، جواهری پنهان برای کاشفان شهری است. نقاط شهری پرجمعیت منطقه، نگاهی اجمالی به گذشته منطقه، با ساختمان‌های متروکه و ویرانه‌های باستانی در انتظار کشف است. از بقایای در حال فرو ریختن. از شهر باستانی دره نور تا خرابه‌های اخیر شهر خس‌کونار متعلق به دوران شوروی، مکان‌های جذابی برای کاوش کم نیست.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️