مناظر شهری ناشناخته دانگام، کنر، افغانستان را کاوش کنید، جایی که بقایای جنگ و غفلت، محیطی منحصر به فرد و فریبنده ایجاد کرده است. از طریق لنز نقاط پرجمعیت urbex، جواهرات پنهان این منطقه غیرقانونی، از دوران فروپاشی شوروی را کشف کنید. ساختمان‌ها به روستاهای متروکه‌ای که توسط طبیعت احیا شده‌اند. خود را در زیبایی‌های خام و داستان‌های ناگفته دانگام، کنر غوطه‌ور کنید و هیجان کاوش شهری را در مقصدی واقعاً دور از دسترس تجربه کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️