چاپادرا، کنر، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و زیبایی های طبیعی، محل انبوهی از نقاط کشف نشده اربکس است که در انتظار کاوش هستند. از پایگاه های نظامی متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه های باستانی در حال فروپاشی، چشم انداز مملو از بقایای قلعه است. در گذشته، هر یک داستان‌هایی از دوران گذشته را زمزمه می‌کنند. به ما بپیوندید تا در قلب این منطقه مرموز کاوش کنیم، جواهرات پنهان را کشف کنیم و داستان‌های ناگفته صحنه کاوش شهری چپادرا را آشکار کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️