تانی، خوست، افغانستان، منطقه ای که زمانی پوشیده از رمز و راز بود، اکنون جواهرات پنهان خود را از طریق قدرت جمع سپاری آشکار می کند. فهرست نامعلوم نقاط urbex را کاوش کنید، جایی که ویرانه های جنگ با انعطاف پذیری روح انسان روبرو می شوند. از قلعه های در حال فروپاشی تا متروکه ها. مساجد، هر مکان داستانی از تاریخ، فرهنگ و اراده شکست ناپذیر یک ملت برای رشد را بازگو می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️