اسپرا، خوست، افغانستان، منطقه ای که زمانی در هاله ای از رمز و راز قرار داشت، اکنون جواهرات پنهان خود را از طریق قدرت جمع سپاری آشکار می کند. فهرست نامرتب ما از نقاط urbex زیبایی خام و اهمیت تاریخی این منطقه اغلب نادیده گرفته شده را برجسته می کند. از خرابه های در حال تخریب تا متروکه زیرساخت‌ها، این مکان‌ها نگاهی اجمالی به گذشته و فرصتی برای کشف چیزهای دست نخورده را ارائه می‌دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️