نادیرشاهکوت، خوست، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامناسب مکان های شهری پرجمعیت را کاوش کنید، که مناظر شهری متنوع و جذاب منطقه را به نمایش می گذارد. از خرابه های خراب تا خیابان های مدرن. هنر، نادرشاهکوت و خوست نگاهی اجمالی به تاریخ پیچیده منطقه و انعطاف پذیری مردم آن ارائه می دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️