جاجی میدان، خوست، افغانستان، منطقه ای که زمانی مملو از درگیری بود، اکنون دارای صحنه پررونق اکتشاف شهری (اوربکس) است. چشم‌انداز ناهموار و زیرساخت‌های در حال فروپاشی، زمینه‌ای عالی را برای روح‌های ماجراجو فراهم می‌کند تا جواهرات پنهان را کشف کنند و تجربیات خود را ثبت کنند. از ساختمان‌های متروک دوران شوروی گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، فهرست نامرغوب مکان‌های پرجمعیت urbex در جاجی میدان، خوست، افغانستان، نگاهی بی‌نظیر به تاریخ پیچیده منطقه و انعطاف‌پذیری مردم آن دارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️