گوربوز، خوست، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب از نظر اکتشافات شهری نادیده گرفته می شود. با این حال، جامعه urbex انبوهی از جواهرات پنهان را کشف کرده است که منتظر کشف هستند. از کارخانه های متروک دوران شوروی تا قلعه‌های باستانی در حال فروپاشی، گوربوز و خوست ترکیبی منحصر به فرد از پوسیدگی شهری و اهمیت تاریخی را ارائه می‌دهند که برای اکتشاف و مستندسازی آماده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️