بیابان شهری باک، خوست، افغانستان را کاوش کنید، جایی که بقایای جنگ و غفلت، منظره ای منحصر به فرد از ساختمان های متروکه و زیرساخت های در حال فرو ریختن ایجاد کرده است. فهرست پرجمعیت ما از نقاط urbex شما را از مسیر شکسته خارج می کند تا جواهرات پنهان و خرابه های وهم انگیز را کشف کنید. از دیوارهای پوشیده از گرافیتی یک پایگاه شوروی سابق تا بقایای بیش از حد رشد یافته بازاری که زمانی پر رونق بود، منتخب ما از نقاط urbex در باک، خوست، نگاهی اجمالی به جهان دارد. این هم آزاردهنده و هم الهام‌بخش است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️