کاپیسا، افغانستان، استانی پوشیده از رمز و راز، اما مملو از جواهرات پنهان. چشم انداز شهری آن، بوم غفلت و پوسیدگی، توسط طبیعت و زمان احیا شده است. در این فهرست نامتعارف، ما به نقاط شهری پرجمعیت می پردازیم که نقطه نقطه است. استانی که در آن سازه‌های در حال فروپاشی و ویرانه‌های فراموش‌شده داستان‌هایی از دوران گذشته را زمزمه می‌کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️