نجراب، کاپیسا، افغانستان، منطقه‌ای که به‌خاطر زیبایی‌های طبیعی دست‌نخورده و میراث فرهنگی غنی‌اش شناخته می‌شود، محل انبوهی از نقاط شهری پنهان است که منتظر کاوش هستند. از پایگاه‌های نظامی متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه‌های باستانی در حال فروپاشی، این منظره مملو از بقایای گذشته است که هر کدام داستانی منحصر به فرد از تاریخ پیچیده منطقه را روایت می‌کنند. به ما بپیوندید تا به حوزه واژگانی نجراب، کاپیسا بپردازیم، و فهرست نامشخصی از نقاط urbex جمع آوری شده را که نفس شما را بند می آورد، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️