جواهرات پنهان قندهار، افغانستان را از دریچه کاوش های شهری کاوش کنید. فهرست پرجمعیت ما از نقاط urbex، شما را از مسیر پرتحرک خارج می کند تا ساختمان های متروکه، هنر خیابانی، و دیگر لذت های غیرمنتظره را کشف کنید. از مکان های تاریخی در حال تخریب تا معماری مدرن، چشم انداز شهری قندهار گنجینه ای از داستان های ناگفته و تجربه های فراموش نشدنی است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️