دمان، قندهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامناسب مکان های urbex پرجمعیت را کاوش کنید، جواهرات پنهان شهر و داستان های ناگفته را به نمایش بگذارید. از خرابه های در حال فروپاشی تا خیابان های پر جنب و جوش. هنر، جنبۀ نادیده دامن، قندهار و مردمانش را کشف کن.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️