جواهرات پنهان ارغنداب، قندهار، افغانستان را از طریق دریچه نقاط urbex جمع آوری شده کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا مکان های تاریخی فراموش شده، این مکان های مبهم چشم اندازی منحصر به فرد از میراث فرهنگی غنی منطقه ارائه می دهند. داستان های ناگفته و گوشه های دیده نشده را کشف کنید. ارغنداب قندهار از طریق خرد جمعی جامعه اربکس».

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️