مطمئناً، در اینجا یک پاراگراف 3 خطی وجود دارد که با استفاده از کلمات کلیدی از حوزه واژگانی کاوش شهری، فهرستی از نقاط urbex جمع آوری شده در کابل، افغانستان و اطراف آن را معرفی می کند:

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️