سوروبی، کابل، افغانستان، شهری با تاریخ غنی و ترکیبی از فرهنگ‌ها، تجربه‌ای بی‌نظیر را برای کاشفان شهری ارائه می‌کند. از ساختمان‌های متروک گرفته تا خیابان‌های مخفی، نقاط شهری سروبی، گذشته پیچیده و انعطاف‌پذیری شهر را به نمایش می‌گذارد. فهرست نامعلومی را کاوش کنید. نقاط urbex را در سروبی، کابل، افغانستان جمع آوری کرده و جواهرات پنهانی را که در حوزه واژگانی آن نهفته است، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️