جواهرات پنهان شکردره، کابل، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از نقاط urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال تخریب گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. به بحث بپیوندید و کشف کنید داستان های ناگفته ای از منظر شهری شاکاردارا.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️