پغمان، کابل، افغانستان، شهری با تاریخ و میراث فرهنگی غنی، خانه انبوهی از نقاط رها شده و فراموش شده اربکس است که فقط منتظر کاوش هستند. از ساختمان‌های در حال فروپاشی دوران استعمار گرفته تا سازه‌های مدرنیستی که ناتمام مانده‌اند، منظر شهری شهر گواهی بر پیچیدگی‌های گذشته و انعطاف‌پذیری مردم آن است. به ما بپیوندید تا در زمینه واژگانی صحنه urbex پغمان کاوش کنیم، جایی که ما جواهرات پنهان و داستان های ناگفته ای را که در دیوارهای آن نهفته است، کشف خواهیم کرد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️