میر بچه کوت، کابل، افغانستان، شهری پوشیده از تاریخ و رمز و راز، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از قصرهای متروک گرفته تا مساجد در حال فروپاشی، بقایای معماری شهر داستان هایی از دوران گذشته را زمزمه می کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️