گلدره، کابل، افغانستان، شهری با تاریخ غنی و ترکیبی از میراث فرهنگی و معماری، تجربه بی نظیری از اربکس را ارائه می دهد. از ساختمان های تاریخی متروک گرفته تا سازه های مدرن نادیده گرفته شده، چشم انداز شهری این شهر گواهی بر پیچیدگی های گذشته آن است. فهرستی از مکان‌های urbex جمع‌آوری‌شده در گلدره، کابل را کاوش کنید و جواهرات پنهانی را که داستان‌ها و اسرار شهر را آشکار می‌کنند، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️