جوزجان، افغانستان، استانی پر از رمز و راز، اما پر از جواهرات پنهان در انتظار کشف. مناظر شهری آن، گواهی بر تاریخ غنی منطقه، مملو از خرابه های در حال فروپاشی، سازه های متروکه، و گوشه های فراموش شده، همه داستان های زمزمه ای از این منطقه است. دوره‌ای گذشته. فهرست انتخاب‌شده ما از نقاط urbex جمع‌سپاری شده را کاوش کنید، که هرکدام دریچه‌ای به گذشته، گواهی بر نبوغ و انعطاف‌پذیری روح انسان است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️