قرقین، جوزجان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، محل انبوهی از مکان های متروکه و غیرمجاز است که در انتظار کاوش هستند. از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا سازه های مدرن که در حال زوال هستند، نقاط شهری در این منطقه ارائه می کنند. نگاهی اجمالی به گذشته پیچیده و آینده نامشخص منطقه. به ما بپیوندید تا در حوزه واژگانی قرقین جوزجان کاوش کنیم و گوهرهای نهفته urbex را در درون خود کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️