پشتون زرغون، هیرات، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان‌های متروک گرفته تا خیابان‌های مخفی، حوزه واژگانی شهر نگاهی اجمالی به داستان‌های ناگفته‌اش دارد. فهرست نامشخص نقاط urbex جمع آوری شده را کاوش کنید و جواهرات پنهان پشتون زرغون، هیرات را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️