کوشکی کوهنا، هیرات، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و فتنه، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. فهرست جمع‌سپاری شده ما از مکان‌های urbex، که با اشتیاق و دقت تنظیم شده است، داستان‌های ناگفته شهر، پرده‌برداری از ویرانه‌های فراموش‌شده، کاخ‌های در حال فرو ریختن، و مساجد باستانی را نشان می‌دهد. در سفری در طول زمان به ما بپیوندید تا به ناشناخته ها بپردازیم و اسرار منظره تاریخی کوشکی کوهنا را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️