جواهرات پنهان کوهسان، هیرات، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنر خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. از نظر لغوی، این نقاط نشان دهنده میراث فرهنگی متنوع افغانستان، با هم بافتن ملیله ای از داستان ها و تجربیاتی که نباید از دست داد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️