چشتی شریف، هیرات، افغانستان، شهری پوشیده از تاریخ و رمز و راز، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از خرابه های در حال فرو ریختن گرفته تا مساجد فراموش شده، حوزه واژگانی شهر گنجینه ای از نقاط شهری پرجمعیت را نشان می دهد که منتظر کاوش هستند. ما در حالی که به ناشناخته ها می پردازیم و اسرار گذشته فراموش شده چشتی شریف را کشف می کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️